ปฐมบทการเจริญสติภาวนา

คำถามที่ 1 จับความรู้สึกตัวได้ จับจิต จับตัวเหี้ยได้

คำถามที่ 2 การภาวนาทำให้ทุกอิริยาบถ ทั้งไม่จำเป็นว่าจะลืมตาหรือหลับตา และตอบเรื่องจิตรวม

คำถามที่ 3 อานาปานสติที่ถูกต้องคือทางสายกลาง

ความพยาบาทคือเครื่องกีดขวางความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

จิตหดตัว จิตตื่นรู้

รู้เท่าทันอารมณ์ ไม่หลงโลก

เมื่อจิตเริ่มแยกออกจากกายได้ศรัทธาในการปฏิบัติก็จะมาเอง

ท่านั่งกรรมฐาน กับไตรลักษณ์

ความว่าง การเสวยอารมณ์ของปุถุชนกับพระโสดาบัน ผัสสะ

ความโกรธ ความอาฆาต

ความสำคัญของความรู้สึกตัว

เรื่องของจิตยิ้ม

การเจริญสติปัฎฐานไม่ได้จำกัดที่การพิจารณากายอย่างเดียว

อย่างไรเรียกว่าการเจริญวิปัสสนา

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา