– การพิจารณากายต้องใช้ความคิดไหม
– การพิจารณากายต้องโยนิโสมนสิการให้เป็น
– พระพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุล เรื่องกายคตาสติและขันธ์ ๕
– ภาคขยายของกายคตาสติ
– การเจริญกายคตาสติ
– เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา
– ความยึดมั่นในขันธ์ ๕
– จะร้อนหรือเย็นก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา
– ก้อนกายก้อนเบื่อก็คือก้อนทุกข์
– ธรรมชาติของอารมณ์ ธรรมชาติของใจ
– อารมณ์เที่ยงหรือไม่
– ปิติก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง
– เวทนาก็เวทนา จิตก็จิต มันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมัน
– มีสติ รู้สึกตัวทั่วพร้อม ไม่เสวยเวทนา
– ปฏิบัติอย่างไรให้รู้เห็นธรรมโดยเร็ว
– เห็นทุกข์ต้องเห็นด้วยใจ
– อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่น
– การหลงไปทีละนาน ๆ
– อยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้
– การทรงอารมณ์พระโสดาบัน
– วิธีฉันอาหารแบบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
– การเจริญสติขณะรับประทานอาหาร
– การไม่มีความรู้สึกทางเพศเป็นความก้าวหน้าทางธรรมหรือไม่
– ใช้นิมิตเรียนรู้ให้จิตเห็นตามจริง
– เวทนานุปัสนาสติปัฎฐานยามเจ็บป่วย
– ธรรมะยามเจ็บป่วย
– ประสบการณ์ธรรม การเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน

ดาวน์โหลดเสียงอ่าน

ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เสียงอ่าน กว่าจะถึงกระแสธรรม

เสียงอ่านหนังสือ ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 1 เริ่มต้นปฏิบัติธรรม

เสียงอ่าน ธรรมะจากใจ เล่ม 1

เสียงอ่าน ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 4 โลกถาม ธรรมตอบ

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา