พิจารณากาย พิจารณาอารมณ์ ความคิด

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : หนังสือของหลวงปู่ชาเป็นปัญญาล้วนๆ เป็นปัญญาที่เกิดจาก...

อ่านต่อ

สมถะและวิปัสสนาทำพร้อมกันได้

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวก เวลาแสดงธรรมท่าน...

อ่านต่อ

อาหาเรปฏิกูลสัญญา

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559   ผู้ปฏิบัติ  :  การพิจารณาอาหารทำอย่างไรคะ ท่านทรงกลด  :  สมัยเด็ก...

อ่านต่อ

ก้อนกาย ก้อนเบื่อก็คือก้อนทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  มีชายคนหนึ่ง วิ่งถือก้อนเหล็กเผาไฟแดงโร่ ทั้งหนักทั้งร้อน แ...

อ่านต่อ

นิจจังคลอดมาจากอนิจจัง อัตตาคลอดมาจากอนัตตา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2559    ท่านทรงกลด : มีญาติธรรมเอาหนังสือธรรมะที่ได้รับไปไว้ตามห้องสมุดที...

อ่านต่อ

จิตเสวยอารมณ์

แสดงธรรม  กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : ทำไมพระพุทธเจ้าเทศน์เรื่องไฟให้พวกชฏิลฟัง ก็เพราะพวกนี้อยู่...

อ่านต่อ

อาทิตตปริยายสูตร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2559    ท่านทรงกลด  :  หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ไปโปรดปัญจวัคคีย์ โ...

อ่านต่อ

การทรงอารมณ์พระโสดาบัน

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2559  ท่านทรงกลด : การทรงอารมณ์พระโสดาบัน หมายความว่าอย่างไร  หมายความว่า ขณะนั้น...

อ่านต่อ

การพิจารณากายต้องโยนิโสมนสิการให้เป็น

แสดงธรรมกลุ่ม Natural  Mind เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559   ผู้ปฏิบัติ  :  การพิจารณากายต้องโยนิโสมนสิการอย่างไรคะ ท่านทรงกลด...

อ่านต่อ

หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่หลุยพิจารณากาย

แสดงธรรม  กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : หลวงปู่มั่นเพ่งกายมิได้เพ่งเพื่อความยึดมั่นในกาย  แต่เพ่งเพื่...

อ่านต่อ